Záujemcaneplatí RK už žiadne poplatky navyše,cena je konečná.
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

REKLAMAČNÝ PORIADOK BartanusReality, s.r.o.

BartanusReality, s.r.o., IČO: 34115021, so sídlom: Hviezdoslavova 10, 911 01 Trenčín, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vložka č.: 582/R (ďalej len "Realitná
kancelária" alebo len "RK") vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento
reklamačný poriadok.

1. Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež
vzájomné práva a povinnosti Realitnej kancelárie a klienta v rámci reklamačného konania. Každý
klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u RK reklamáciu poskytnutej služby.

2. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v sídle Realitnej kancelárie, prípadne písomne na adrese:
BartanusReality, s.r.o., Hviezdoslavova 10, 911 01 Trenčín.

3. Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti,
kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb
Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením
alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej
kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie.

4. Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.
Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a
nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

5. Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho
zákonníka si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy,
ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí
spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných
dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité
odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo
dňa uplatnenia reklamácie.

6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch
možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy
odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou
nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo
sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária
reklamáciu zamietne.

7. Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok
RK na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej
reklamácie.

8. RK pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená
prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), RK doručí potvrdenie o prijatí
uplatnenej reklamácie spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné
doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení
reklamácie.

9. RK o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie.

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

10. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na RK (napr. e-mailom na adresu
bartanusreality-ZVNC-bartanusreality.sk) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom,
ktorým Realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že RK porušila jeho
práva.

11. Ak RK odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania,
spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho
riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských
sporov.

12. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná
inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia,
ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie
spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na
adrese:  ars-ZVNC-soi.sk, adr-ZVNC-soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie
spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov:
http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne- riesenie-spotrebitelskych-
sporov-1/zoznam- subjektov-alternativneho- riesenia-spotrebitelskych- sporov

13. Klient (spotrebiteľ) RK môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu
použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

14. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:
a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický
kontakt, ak ich má,
b) presné označenie Realitnej kancelárie,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na RK so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o
vyriešenie sporu priamo s RK bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho
riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá
dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa §
20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských
sporov.
Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese:
https://www.slov-lex.sk/pravne- predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf
Tento reklamačný poriadok v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok.
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 1. 2016.

Osoba poverená vybavovať reklamácie:

Bartanus Juraj - konateľ